Nieuwsbrief 16, 2018

Publicatiedatum: zaterdag 28 april 2018.

De zorgplicht van banken.

Cees van Tiggelen is lid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) namens de seniorenorganisaties KBO-PCOB, NVOG en NOOM. In het MOB zijn diverse aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigd zoals ouderenorganisaties, de Consumentenbond, het MKB, Detailhandel, de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. DNB zit het MOB voor en het ministerie van Financiën stuurt de adviezen door aan de Tweede Kamer. Van Tiggelen is tevens voorzitter van de werkgroep 'Toegankelijkheid en Bereikbaarheid' van het MOB waarin ook het belang van kwetsbare groepen als bepaalde groepen ouderen wordt besproken. 'Ook toekomstige kwetsbare groepen zullen niet zomaar online kunnen bankieren. Lees hier verder...

Pensioenen: Governance bij Pensioenfondsen.

Bij stemmingen op 3 april in de Tweede Kamer over Pensioenen is een motie aangenomen die de regering oproept om met de pensioensector in overleg te treden over maatregelen om de diversiteit te vergroten. Met name wordt gevraagd om  de sector te laten monitoren welke vacatures in pensioenfondsbesturen vrijkomen en bij te houden hoe vaak die vervuld worden door een vrouw of iemand onder de 40, en hierover de komende twee jaar halfjaarlijks te rapporteren.
N.B. Onder de knop “Publicaties” op de NVOG-site zijn  de sheets terug te vinden die op 17 april zijn gebruikt bij de themamiddag Governance Pensioenen.

Pensioenen: Financiële positie pensioenfondsen in verslechterd.

Pensioenfondsen staan er minder goed voor dan eind vorig jaar, blijkt uit een overzicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondssector is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 1,2 procentpunt naar 107,5%.

Dat de financiële positie van de fondsen in de eerste drie maanden van 2018 verslechterde, komt aan de ene kant doordat de waarde van de verplichtingen toenam tot €1242 mrd. Aan de andere kant nam het vermogen af: dat daalde met €10 mrd naar €1336 mrd. Dat komt volgens DNB vooral door verliezen van de fondsen op hun aandelenportefeuilles.

Beleidsdekkingsgraad
Hoewel de dekkingsgraad voor het eerst in vijf kwartalen daalt, stijgt de zogeheten beleidsdekkingsgraad naar 107,8%. Deze graadmeter speelt een belangrijke rol bij het besluit om pensioenen te korten of te verhogen met inflatie en is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De sterke stijging van de dekkingsgraden vorig jaar, ijlt daardoor nog na in de beleidsdekkingsgraad.

Buffer
De sector als geheel heeft nog steeds meer pensioengeld in kas dan absoluut noodzakelijk. Maar bij een flink aantal pensioenfondsen is de buffer te klein.

Met deze dekkingsgraden heeft de sector als geheel nog steeds een kleine buffer: er is meer pensioengeld in kas dan absoluut noodzakelijk. Maar bij een flink aantal pensioenfondsen ontbreekt een buffer, of is die buffer te klein om op termijn kortingen op de pensioenen te voorkomen. Pensioenfondsen moeten een minimale beleidsdekkingsgraad van rond de 104% hebben. Als zij vijf jaar onder die grens blijven, moeten zij korten.

Korten
Bij 45 fondsen van de ruim 200 pensioenfondsen hangt de deelnemers dit scenario nog steeds boven het hoofd. Bij deze fondsen zijn volgens DNB circa 3,4 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Dat is ongeveer 60% van alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers.

Vorige week maakten de grote vijf pensioenfondsen hun dekkingsgraden per eind maart al bekend. Die is bij ambtenarenpensioenfonds ABP (103%), pensioenfonds Zorg en Welzijn (99,8%), het pensioenfonds voor de Bouw (117,1%) en de ­metaalfondsen PME (100,3%) en PMT (101,5%) licht gedaald.

Bron: Het Financieele Dagblad 25.04.2018

Koopkracht: nieuws uit kabinet en parlement.

Flexibele AOW?
Minister Koolmees van Sociale Zaken noemde eerder een flexibele AOW-leeftijd 'geen kansrijke optie om verder uit te werken'. Maar.…. zeer recent is in de CAO “Bouw&Infra” afgesproken dat werkgevers en werknemers gezamenlijk bij de overheid gaan aandringen op maatregelen om voor de zware beroepen in de bouw- en infrasector tot een flexibele AOW te komen. Zij zullen bepleiten dat de AOW moet kunnen ingaan na 45 gewerkte jaren. (zie PvdA-voorstel AOW leeftijd en de aanbieding aan minister W. Koolmees).
Diverse politieke partijen blijven daarnaast bezig om voorstellen voor een flexibeler AOW-leeftijd dan wel een minder snelle stijging nader uit te werken. Echter, deze week lazen we in de krant dat minister Koolmees geen uitlatingen wil doen over de vorderingen in het overleg tussen werkgevers en werknemers. En ook op andere gestelde vragen tijdens een congres van 's lands grootste pensioenfonds kwamen uit zijn mond geen duidelijke antwoorden. Het lijkt er dan ook op dat een akkoord verder weg is dan ooit.....

Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

Aan de slag voor een gezonder Nederland.
Al eerder schreven wij dat preventie in de zorg een van de belangrijkste doelstellingen is van de regering. Onlangs heeft Staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventie akkoord aangekondigd. Er zijn nu een drietal voorzitters aangesteld die met een groot aantal instellingen de drie thema’s: Roken, (Jolande Sap), het tegengaan van overgewicht en stimuleren van gezond eten (Erik van der Burg) en problematisch alcohol gebruik (Leo Meijer) gaan voorbereiden.

Er moeten stevige ambities en controlemaatregelen worden ontwikkeld voor een gezonder Nederland.  Er moeten maatregelen komen waar alle inwoners (en dus ook de ouderen!) beter van worden. In de loop van 2018 moet dit akkoord worden gesloten en moet Nederland aan het werk!
(Persbericht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 april 2018)

Zorg voor ouderen in beeld; overgrote deel ouderen woont thuis.
De Nederlandse Zorg Autoriteit publiceerde deze week de eerste monitor over de zorg voor ouderen.
Hieruit blijkt dat verreweg de meeste ouderen vanaf 65 jaar (94%!) gewoon thuis wonen. Ook van de 85-plussers woont 70% nog thuis, vaak met ondersteuning van wijkverpleging. De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Maar de zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd.  Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen de 65 en 75 jaar
Bijna 50% van de totale zorguitgaven in Nederland (€ 79 miljard in 2018!)  wordt besteed aan de ouderen vanaf 65 jaar die 20 % van de bevolking uitmaken! 189.000 Ouderen wonen nu in een verpleeghuis, daar gaat 40% van de uitgaven aan zorg voor ouderen naar toe (dus 20% van de totale kosten in Nederland!) 
Het gaat hierom zorg die betaald wordt uit de zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning.  De zorg voor ouderen staat op dit moment volop in de belangstelling. Zoals bekend heeft minister van VWS onlangs het PACT voor de ouderenzorg uitgebracht om de ouderenzorg in Nederland verder te verbeteren, maar ook om de kostenontwikkeling te beheersen!

 

NIEUWSBRIEF 2018 nr. 03 14 april 2018

Nieuws van het FASv-bestuur

Vergadering van de Federatieraad op 25 mei 2018

Het belangrijkste agendapunt op 25 mei a.s. is het concept Beleidsplan FASv 2018-2022. Een drietal Federatieraadsleden heeft een bijdrage aan het concept geleverd. Zoals Nieuwsbrief nr. 2 aangeeft, zijn op deze vergadering alleen de Federatieraadsleden direct bij de discussie over het concept Beleidsplan betrokken. Leden (verenigingen) komen in de Ledenraadpleging op 19 oktober aan bod.

Leden kunnen wel als toehoorder de vergadering bijwonen.

Daarnaast kunnen leden zich als inspreker over andere onderwerpen dan het beleidsplan aanmelden.

Op korte termijn kunt u een uitnodiging voor de Federatieraadsvergadering tegemoet zien.

Ledenraadpleging op 19 oktober 2018 te Maarssen

Op 19 oktober a.s. wordt in Maarssen een middagbijeenkomst gehouden waar alle leden welkom zijn: de Ledenraadpleging.

Het belangrijkste onderwerp dat de verenigingen bespreken is het concept Beleidsplan 2018-2022. Dit concept kan inmiddels bijgesteld zijn aan de hand van de opmerkingen die de Federatieraad op 25 mei 2018 maakte.

Afhankelijk van de actualiteit kunnen aan de agenda andere onderwerpen zijn toegevoegd of onderwerpen die bestuur, Federatieraadsleden en of leden zelf nog aandragen.

Nadere berichtgeving volgt, maar reserveer alvast genoemde datum in uw agenda.

Privacyregels

Over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei a.s. van kracht wordt, schreef ik het nodige in Nieuwsbrief nr.1, die geheel aan de aanscherping van de privacyregels is gewijd.

 Nadien vroegen enkele verenigingen om meer informatie en vooral over organisaties die hen zo nodig kunnen bijstaan. Om die verenigingen de gevraagde service te kunnen bieden, heeft de penningmeester, Paul van Vliet, bij de Stichting AVG bedongen dat u 50% korting krijgt als u van hun diensten gebruik maakt. Paul stuurde u hiervoor op 11 april j.l. de nodigde informatie toe.

Kortingen via de website van de FASv

Naast het regelen van kortingen premie zorgverzekeringen en het bieden van hulp bij het invullen van belastingformulieren, bestond bij de leden en hun achterban de uitgesproken wens om ook korting te krijgen op andere goederen en diensten.

In Noord Nederland is Berend de Boer van LKGX al een goede bekende. U kunt hem via de website van de FASv bereiken door de klikken op ‘LKGX’.

Een nieuwe speler waarmee de FASv kortingsafspraken maakte is Stefan van der Boon van Mijninkoper.nl. Ook hij is via de website van de FASv te bereiken onder ‘FASv ledenvoordeel’. Ga naar de website en klik op ‘FASv ledenvoordeel’.

Als u via de website van de FASv (i.c. FASv ledenvoordeel) contact opneemt met Mijninkoper.nl en daar iets bestelt, ontvangt de FASv een bescheiden financiële tegemoetkoming. Die tegemoetkoming komt uiteraard ten goede van de verenigingen.

 

NIEUWSBRIEF 2018 nr. 02 24 februari 2018

Nieuws van de FASv

Op 29 november 2017 vergaderde de Federatieraad. De Federatieraad nam formele besluiten over de vervulling van vacatures in het bestuur, keurde de begroting 2018 goed en stelde een kascommissie in. Vanuit het bestuur kwam o.a. nieuws over de ontwikkeling van een netwerk van en voor belastinginvulhulpen (BIH’s), plus de scholing van de BIH’s en premiekorting bij een groot aantal zorgverzekeraars. Daarnaast stelde de Federatieraad een commissie in om een concept Beleidsplan 2018-2022 op te stellen.

Naast zuiver bestuurlijke taken en zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt, merkt het bestuur dat de FASv steeds meer bekendheid krijgt. Dat manifesteert zich bijvoorbeeld in de overleggen in NVOG verband waar de FASv bij wordt betrokken. Het effect dat er – via de NVOG - meer dan in het verleden onderwerpen over ouderen of ouderenbelangen worden besproken met de ambtelijke - of politieke top.

Inmiddels bereiken ons ook verzoeken van universiteiten om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Soms gebeurt dat op plaatselijk niveau. Soms wordt de FASv gevraagd om te bemiddelen en een oproep van een universiteit te verspreiden. Indien zo’n onderzoek nuttig lijkt voor ‘ouderen’ of ‘ouderenbeleid’ wil het bestuur graag aan zo’n onderzoek medewerking verlenen. Onlangs werd de FASv benaderd door de Open Universiteit. Zie elders in deze Nieuwsbrief.

Vergaderdata van het bestuur in 2018

Het huidige Huishoudelijk Reglement bepaalt dat de leden (verenigingen) kennisnemen van het vergaderschema van het bestuur; zij kunnen – indien gewenst – onderwerpen aandragen ter bespreking in het bestuur.

Het bestuur vergadert op: 6 april 2018; 26 april 2018; 25 mei 2018; 13 juni 2018; 15 augustus 2018;

10 oktober 2018; 7 november 2018; 23 november 2018 en 19 december 2018.

Vergaderdata van de Federatieraad in 2018

Voor 2018 zijn de vergaderdata voor de Federatieraad bekend. Deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar en kunnen door vertegenwoordigers van de leden (verenigingen) worden bezocht, tenzij de Federatieraad bepaalde onderwerpen (eerst) binnen eigen kring wil bespreken.

De vergaderingen vinden plaats in Maarssen op 25 mei 2018 en 23 november 2018.

Plaats : Kerkcentrum ‘Open Hof’, Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen, tel.: 0346-562145.

 

Tijd : 13.00 uur tot 16.00 uur.

Inloop : vanaf 12.30 uur. Voor een broodje, kopje koffie of thee wordt gezorgd.

Op 25 mei 2018 staat in ieder geval op de agenda:

Afleggen van verantwoording door het bestuur over het gevoerde (financieel) beleid van de afgelopen periode (2016 en 2017); vaststelling Huishoudelijk Reglement en bespreking van het con

Concept Beleidsplan 2018-2022

In de afgelopen vergadering van de Federatieraad stelden Diderik Appeldoorn, Koos de Boed, Albert van der Wal en Koos Graniewski zich beschikbaar om een concept Beleidsplan 2018-2022 op te stellen.

Procedure

Op 15 februari j.l. vond een eerste overleg plaats. Het streven is om een concept beleidsplan eerst in een Federatieraad te bespreken.

Nadat de Federatieraad zich inhoudelijk over het concept heeft uitgesproken en eventuele opmerkingen van de raad hierin zijn verwerkt, krijgen de leden gelegenheid om op het concept Beleidsplan 2018-2022 te reageren.

Het bestuur wil hiervoor in oktober a.s. een jaarvergadering uitschrijven waarin het concept wordt besproken. U hoort nog van ons.

Nadat de leden in de jaarvergadering zijn gehoord, eventuele wijzigingen in het concept zijn aangebracht, stelt de Federatieraad op 23 november 2018 het Beleidsplan 2018-2022 vast.

Spelregels in de Federatieraad

Een Federatieraad is ‘kort en hevig’. In korte tijd komen veel onderwerpen ter sprake. Onderwerpen waarover de Federatieraadsleden discussiëren alvorens zij besluiten kunnen nemen of standpunten bepalen.

Vertegenwoordigers van onze leden (verenigingen) hebben geen formele rol bij die discussie.

Wel kan de voorzitter hen een zekere ruimte gunnen en – afhankelijk van het onderwerp – hen om een reactie of naar hun mening te vragen. Gezien het beperkte tijdsbestek van de vergadering, is dat niet altijd mogelijk.

Verenigingen kunnen gebruikmaken van hun spreekrecht voorafgaande aan de vergadering. Maar ook daar is de tijd beperkt.

Jaarvergadering voor de leden (verenigingen) die zijn aangesloten bij de FASv

Naar aanleiding van signalen van verenigingen dat het bijwonen van een Federatieraad onvoldoende gelegenheid biedt om een mening of visie van plaatselijke verenigingen met het bestuur of Federatieraad te bespreken, is de reden van het bestuur om al in 2018 een jaarvergadering te houden. Een belangrijk onderwerp dat zich voor bespreking leent is het concept Beleidsplan 2018-2022.

Zoals eerder aangegeven zal in oktober 2018 een vergadering worden uitgeschreven.

Overleg met zorgverzekeringen over 2019 en volgende jaren

De afgelopen jaren was het vanzelfsprekend dat leden van verenigingen die bij de FASv zijn aangesloten, premiekorting bij hun zorgverzekering krijgen. Vanaf 2019 zal dat geen automatisme zijn.

Een belangrijk onderwerp dat zich voor bespreking leent is het concept Beleidsplan 2018-2022.

Zoals eerder aangegeven zal in oktober 2018 een vergadering worden uitgeschreven.

Overleg met zorgverzekeringen over 2019 en volgende jaren

De afgelopen jaren was het vanzelfsprekend dat leden van verenigingen die bij de FASv zijn aangesloten, premiekorting bij hun zorgverzekering krijgen. Vanaf 2019 zal dat geen automatisme zijn. Mede op grond van ministerieel beleid wordt het bestand aan organisaties die deze korting bij zorgverzekeraars hebben bedongen ‘gezuiverd’. Nu is het nog mogelijk dat mensen via een plaatselijke supermarkt korting kunnen claimen. Onwenselijk vindt het ministerie (en tevens veel verzekeraars). De inschatting is dat de FASv en de leden van de FASv geen last van het ‘nieuwe beleid’ zullen ervaren. Zekerheid is er niet en daarom vinden er inmiddels gesprekken plaats met verzekeraars. Bekend is dat Avero Achmea het contract per 2018 met de NBvON en FASv opzegde en het Zilveren Kruis het contract met de NBvON per 2019 beëindigt en 20181 als een overgangsjaar beschouwt.

Hoewel de FASv – zoals gezegd - geen problemen verwacht per 2019, benaderen we alle zorgverzekeraars waarmee FASv een collectiviteitscontract onderhoudt voor nader overleg. Pas in september 2018 is er meer duidelijkheid te verwachten; verzekeraars meldden ons dat zij wachten wat de Regering de derde dinsdag van september heeft te melden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, ook als er voor september meer bekend wordt.

 

Verzoek van de Open Universiteit Nederland

Van mevrouw dr. Marianna Simons van de Open Universiteit kreeg ik het verzoek om een enquête uit te zetten waar zij als universitair docent en onderzoeker bij de vakgroep Levensloop Psychologie mede verantwoordelijk voor is.

Ze ontwikkelt een vragenlijst met als onderwerp: social capital of wel de omvang van en mate van participatie in sociale netwerken en de potentiele hulpbronnen die deze bieden.

Het onderzoek betreft de mogelijke relatie tussen enerzijds de verschillende aspecten van mentaal welbevinden en anderzijds het gebruik van sociale media. Of wel: kunnen sociale media al dan niet een gunstig effect op het mentaal welbevinden van de oudere die hiervan gebruik maakt?

In dat kader is een vragenlijst ontwikkeld waarmee wordt beoogd om het persoonlijk ‘social capital’ van ouderen boven de 60 jaar te meten.Verspreiding van de vragenlijst onder een grote groep ouderen kan inzicht geven of de vragen helder geformuleerd zijn en of er inderdaad te meten is wat wordt beoogd.

Zelf heb ik als proef de vragenlijst ingevuld. Het leek veel gezien alle vragen, maar de tijdsbesteding viel mee, mogelijk omdat ik niet zoveel aan sociale media doe. De OU zal u dankbaar zijn als u de enquête naar uw digitale leden kunt sturen. Ik verwacht van de OU het resultaat van de enquête te horen. Dat kan wel even duren begreep ik, maar dat resultaat laat ik u weten.

 

De OU garandeert dat de privacy gerespecteerd wordt en dat de lijsten anoniem in een database van de OU worden opgeslagen en alleen voor dit onderzoek worden gebruikt.

 

De link naar de vragenlijst: https://lab.ou.nl/ls/index.php/437972?lang=nl Uw leden kunnen de lijst bekijken, online invullen en daarna versturen.

 

Mocht u nog vragen hebben, Marianne Simons is te bereiken via: marianne.simons@ou.nl

 

Namens het bestuur van de FASv,

J.E. Graniewski

Secretaris

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Beste bestuurders,

 
Na overleg met PostNL stuur ik u deze mail. Dit naar aanleiding van een aanvaring die de ouderenorganisaties in Zoetermeer hadden met PostNL.
Misschien kan onze negatieve ervaring een leerschool zijn voor andere plaatselijke verenigingen die zijn aangesloten bij de FASv.
 
Op 19 juni j.l. bezocht Peter Dobbe een bijeenkomst van PostNL waar informatie werd gegeven over het verdwijnen om economische redenen van brievenbussen. 
Op 17 juli j.l. vond hierover een adviesronde plaats in Zuid-Holland waarvoor de KBO en PCOB waren uitgenodigd. Daar werden kennelijk besluiten genomen over welke brievenbussen er in Zuid-Holland gaan verdwijnen.
In Zoetermeer werd in oktober een huis-aan-huis-brief van PostNL verspreid met de inhoud dat er brievenbussen gaan verdwijnen. Via een weinig toegankelijke manier kon je uitzoeken welke brievenbussen in concreto zullen verdwijnen, bij elkaar zo'n 40. Vanuit de gezamenlijke ouderenverenigingen (OSO) werd actie ondernomen om in ieder geval die brievenbussen in de directe omgeving van ouderencomplexen te behouden. 
Het resultaat is dat van de 8 brievenbussen die de OSO wilde behouden er 4 blijven staan.
 
Veel ellende (boze ouderen) en werk (ook bij PostNL) had misschien voorkomen kunnen worden als er vanuit de plaatselijke verenigingen eerder contact was geweest met PostNL. 
De OSO (AOVZ, KBO en PCOB) hadden misschien actiever moeten zijn in het voortraject. Daarnaast had PostNL in de brief aan de bewoners direct al meer duidelijkheid kunnen geven. Meer duidelijkheid door niet alleen aan te geven welke brievenbussen blijven bestaan maar - nog belangrijker - precies aan te geven welke brievenbussen (vermelding op plek/straatniveau) gepland zijn te verdwijnen. Een kaart met symbolen van brievenbussen die 'geschrapt' worden is ontoegankelijk en het bleek moeizaam om aan de hand van enkel symbolen die brievenbussen 'op straatniveau' te vinden.
 
Met dit schrijven hoop ik dat u in uw gemeenten - mocht u te maken krijgen met het verdwijnen van brievenbussen - enigszins bent voorbereid. Mijn wens is dat u samen met PostNL en mogelijk andere organisaties in uw gemeente, letterlijk 'op pad' kunt met PostNL om te onderzoeken welke 'buurtbrievenbussen' onmisbaar zijn voor kwetsbare ouderen en minder mobiele mensen.
 
Mijn contact bij PostNL is mevrouw Berber Koopmans (projectondersteuner). Zij is te bereiken via adviesproces@post.nl.  
 
Ik heb haar toegezegd om de contactgegevens (secretarissen) van de verenigingen in Zuid-Holland die zijn aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenvereniging (FASv)  aan haar door te geven. 
Mocht (nader) onderzoek in uw gemeente nodig zijn, dan heeft zij uw contactadres.
 
Met vriendelijke groet,
 
Koos Graniewski